Pages

Tuesday, 3 July 2012

Thơ tặng Cẩm

Phạm Duy Hải gửi K13CNN blog


Linh Cẩm bạn của chúng ta,
Dáng đi rất khẽ... như là đi nghiêng,
Khư khư ôm nết thảo hiền
Nhiệt tình nối nhịp, kết liên bạn bè.
Mỗi khi tụ tập hội hè,
Cẩm đều hăng hái chẳng nề hà chi.
Giơ tay gánh vác bất kỳ,
Việc to việc nhỏ, việc gì cũng xong.
Quí nhau là ở tấm lòng,
Mến nhau là ở cùng trong khóa mình,
Thương nhau là ở chữ tình,
Trọng nhau là ở cái trình văn chương.
Tản văn Cẩm viết tỏ tường,
Chuyện mình, chuyện bạn, chuyện trường, chuyện cô.
Cuộc đời giống cuộc ngao du,
Vui cùng tình bạn cho dù ở đâu,
Xa thì nửa quả địa cầu,
Gần thì thỉnh thoảng ới nhau hội hè.
Quăng ra bài viết, thơ vè,
Đăng đàn tấp nập lăm le chọc đùa,
Thơ gà, thơ cóc, thơ cua
Diễn đàn gặp dịp, chúng ùa cả ra.
Linh Cẩm bạn của chúng ta,
Dáng đi vẫn khẽ như là đi nghiêng...
 
Tháng 7/2012
PDH

No comments:

Post a Comment